سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتى 
مدیر گروه الهیات و معارف 
 
 
اجرائى 
تدریس 
مدرسه آیة الله گلپایگانى 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مدارس حوزه علمیه 
مدرس 
1360/07/01 
1374/07/01 
--- 
تدریس 
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتى 
مدرس 
1362/07/04 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
---